Historia i strategia działania

Nasza historia

KZPR powstało na fali protestów trwających w czasie skupu rzepaku w 1999 roku. Założyciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku wyrazili konieczność utworzenia organizacji w celu obrony i reprezentowania interesów swojej branży.

W poszczególnych okręgach odbyły się wybory do władz OZPR, wybrano też delegatów na Walny Zjazd, który odbył się 3 lipca 2001 roku. Na zjeździe wybrano władze KZPR na dwuletnią kadencję.

W czerwcu 2002 roku uruchomiono biuro KZPR w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30.

O nas

Dziś Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest jedyną ogólnopolską organizacją branżową skupiającą producentów rzepaku i roślin białkowych. Celem powołania naszego Zrzeszenia jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów producentów rzepaku i roślin białkowych.

KZPRiRB podejmuje wyzwania zmierzające do:

  • zagwarantowania opłacalności produkcji rzepaku i roślin białkowych w Polsce,
  • pozyskania udziałów rolników w produkcji biopaliw,
  • ustabilizowania branży rzepakowej i roślin białkowych m.in. przez utworzenie Polskiej Rady Rzepaku i partnerskie współdziałanie z wszystkimi jej uczestnikami,
  • poprawienia samowystarczalności naszego kraju w białko roślinne przez zwiększenie produkcji rzepaku, roślin białkowych i zagospodarowanie nadwyżek oleju na cele techniczne,
  • osiągnięcie masowego członkostwa producentów rzepaku i roślin białkowych w KZPRiRB,
  • doprowadzenie do udziału producentów rolnych w przetwórstwie rzepaku na biopaliwo

Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach sejmowych i senackich komisji nad ustawą o biopaliwach. Organizujemy i uczestniczymy w konferencjach, gdzie przedstawiamy zalety uruchomienia produkcji biopaliw na bazie rzepaku.

Przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych uczestniczą co roku począwszy od 2001 r. w pracach grupy roboczej ds. oleistych w ramach COPA/COGECA w Brukseli.

Nawiązaliśmy dobrą współpracę z organizacjami o podobnym charakterze z Francji, Niemiec i Czech. Współpraca pozwala nam na gromadzenie informacji o sytuacji w branży, które z kolei przekazujemy naszym członkom. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Agropolem, reprezentującym Francuską Branżę Roślin Oleistych i Białkowych, możliwe było zorganizowanie szkoleń dla naszych producentów rzepaku we Francji. Ich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją branżowych związków producentów rzepaku, zasadami funkcjonowania giełdy MATIF, regulacjami unijnego rynku roślin oleistych. Zwiedzano francuskie fabryki biopaliwa, spółdzielnie i gospodarstwa francuskich farmerów. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Biodiesla pozwala nam z kolei śledzić rozwój produkcji biodiesla w UE. Od lutego 2005 r. jesteśmy również członkiem Europejskiego Aliansu Oleistych. W ramach tej współpracy uczestniczymy w spotkaniach, gdzie przedstawiane są informacje o rynku oleistych we wszystkich krajach europejskich.

Zrzeszenie wydaje 3 razy w roku informator „Nasz rzepak”. Gazetę otrzymują bezpłatnie członkowie KZPRiRB, instytuty naukowe, Izby Rolnicze, ODR-y, Związki Dzierżawców i zainteresowane firmy.

1999 – rok powstania KZPR

2008 – powstanie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

2012 - rozszerzenie nazwy KZPRiRB

Blisko 70 wydań biuletynu informacyjnego – Nasz Rzepak

Ponad 100 wydań Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw

Ponad 55 zrealizowanych projektów z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

18 edycji Pól Demonstracyjnych

16 edycji Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

8 edycji międzynarodowego wydarzenia Eurorzepak

Liczne szkolenia i warsztaty

Bieżące monitorowanie cen rzepaku i soi

Statut