Jesienne szkodniki rzepaku

Autor: Przemysław Strażyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych

Początkowe fazy wzrostu rzepaku to okres, w którym młode rośliny są szczególnie narażone na działanie szkodników, ponieważ nawet nieznaczne uszkodzenia w okresie wschodów wpływają na wysokość plonów. W okresie jesiennej wegetacji rzepak ozimy narażony jest na uszkodzenia powodowane przez szkodniki już od momentu kiełkowania nasion. Na tym etapie największym zagrożeniem są wielożerne szkodniki glebowe – pędraki, rolnice, drutowce i lenie, zwłaszcza na plantacjach, na których ograniczono agrotechnikę. Mogą żerować na kiełkujących nasionach powodując zamieranie siewek, a następnie podgryzają młode rośliny uszkadzając system korzeniowy i podstawy pędu. Podziemne części roślin uszkadzają także larwy śmietki kapuścianej, która obecnie uważana jest za najgroźniejszego szkodnika rzepaku ozimego. Jej larwy żerują na korzeniach i szyjce korzeniowej, w których drążą chodniki. Korzenie rzepaku podczas jesiennej wegetacji uszkadzają także larwy chowacza galasówka. W latach wilgotnych problemem mogą być także ślimaki nagie, uszkadzające liścienie i pierwsze liście.

Obecnie duży problem w jesiennej ochronie rzepaku stanowią mszyce – wektory wirusów żółtaczki rzepy (ang. TuYV). Oprócz mszycy kapuścianej masowo pojawia się także mszyca brzoskwiniowa. Obecność mszyc na jesiennych zasiewach rzepaku świadczy o postępujących zmianach klimatu. Ciepłe okresy powodują również, że na uprawach rzepaku ozimego coraz liczniej pojawia się mączlik warzywny, który może powodować podobne uszkodzenia  jak mszyce. Ciepła i sucha jesień sprzyja również pchełce rzepakowej i pchełkom ziemnym. Chrząszcze pchełek wygryzają początkowo niewielkie otwory w liścieniach i młodych liściach, ale gdy żerują masowo to mogą je całkowicie szkieletować. Z kolei larwy pchełki rzepakowej żerują w nerwach, ogonkach liściowych i pędach, larwy pchełki smużkowanej minują liście, a larwy pozostałych gatunków pchełek ziemnych uszkadzają korzenie. Przełom września i października to zwykle okres pojawu larw ostatniego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka. Młode larwy tego szkodnika minują liście, a starsze zeskrobują tkankę miękiszową i skórkę liści. Powierzchnię asymilacyjną liści obniżają również larwy miniarki kapuścianki, które wygryzają miękisz pomiędzy górną i dolną skórką liścia. Ciepła jesień to także sprzyjające warunki dla gnatarza rzepakowca, którego żarłoczne larwy mogą na niewłaściwie chronionej plantacji w krótkim czasie doprowadzić do zniszczenia całej uprawy (podobnie jak gąsienice bielinków). 

Pchełka samozkowana
Pchełka samozkowana
Mszyca Kapuściana
Mszyca kapuściana
Mszyca brzoskwiniowa
Mszyca brzoskwiniowa
Mącznik warzywny
Mącznik warzywny
Larwa tantnisia krzyzowiaczka
Larwa tantnisia krzyzowiaczka
Larwa śmietki kapuścianej
Larwa śmietki kapuścianej
Larwa pchełki rzepkowej
Larwa pchełki rzepkowej
Gnatarz rzepakowiec
Gnatarz rzepakowiec

Najważniejsze cechy biologiczne jesiennych szkodników rzepaku

Szkodnik

Wielkość imago

(mm)

Stadium szkodliwe

Stadium zimujące

Miejsce zimowania

Liczba pokoleń

Rośliny żywicielskie

Bielinek kapustnik

50*

larwa

poczwarka

przy pniach drzew, itp.

2

kapustowate

Bielinek rzepnik

40*

larwa

poczwarka

na glebie

2

kapustowate

Chowacz galasówek

2–3

larwa

larwa/ chrząszcz

narośla/gleba

1

kapustowate

Drutowce

7–15

larwa

larwa, imago

gleba

1

(3–5 lat)

polifag

Gnatarz rzepakowiec

6–8

larwa

larwa

gleba

1–2

kapustowate

Mączlik warzywny

1,5

larwa, imago

imago

kapustowate

4–5

kapustowate, makowate

Miniarka kapuścianka

2–3

larwa

poczwarka

gleba

3

kapustowate

Mszyca kapuściana

2–3

larwa, imago

jaja

kapustowate, chwasty

kilkanaście

kapustowate

Mszyca brzoskwiniowa

2–3

larwa, imago

jaja

brzoskwinia

kilkanaście

polifag

Pchełka rzepakowa

3–4

larwa

imago

gleba

1

kapustowate

Pchełki ziemne

2–3

larwa, imago

imago

gleba

1

kapustowate

Pędraki

10–30

larwa (imago)

larwa, imago

gleba

1

(2–5 lat)

polifag

Rolnice

35–50*

larwa

larwa

gleba

1–2

polifag

Ślimaki

45

imago

jaja, imago

gleba

1–2

polifag

Śmietka kapuściana

5–6

larwa

poczwarka

gleba

3

kapustowate

Tantniś krzyżowiaczek

15–18*

larwa

poczwarka/ motyl

chwasty/

/ pod korą

2–4

kapustowate

* rozpiętość skrzydeł

Uszkodzenia podziemnych części roślin powodowane przez szkodniki w okresie jesiennej wegetacji rzepaku

Szkodnik

Opis uszkodzenia

Chowacz galasówek

Na szyjce korzeniowej lub korzeniu znaleźć można jedną lub kilka okrągłych, gładkościennych narośli o średnicy około 1 cm. Po przekrojeniu narośli, we wnętrzu znajduje się chodnik i larwa (lub kilka).

Drutowce

Uszkodzenia systemu korzeniowego – odgryzione korzenie boczne i nadgryzienia korzenia głównego

Pędraki

Uszkodzenia systemu korzeniowego – odgryzione korzenie boczne i nadgryzienia korzenia głównego.

Rolnice

Rośliny są podgryzane w okolicach szyjki korzeniowej, co powoduje ich odcięcie od korzeni. Część z nich jest wciągana do otworów w glebie i tam zjadana. Czasami zaobserwować można objawy żerowania na liściach.

Śmietka kapuściana

Na szyjce korzeniowej i korzeniach występują brązowe przebarwienia oraz miejsca nadgniłe. Korzenie boczne są częściowo lub całkowicie obumarłe. W zewnętrznej warstwie korzenia, jak też we wnętrzu szyjki korzeniowej znajdują się chodniki z obumarłą tkanką, w której żerują larwy.

Uszkodzenia nadziemnych części roślin powodowane przez szkodniki w okresie jesiennej wegetacji rzepaku

Szkodnik

Opis uszkodzenia

Bielinki

Wygryzione w blaszce liściowej okienka. Starsze, bardziej żarłoczne gąsienice mogą szkieletować liście.

Chowacz galasówek

Na korzeniach głównych widoczne okrągłe narośla (tzw. galasy), w których żeruje larwa (lub kilka). Uszkodzone rośliny są zahamowane we wzroście.

Gnatarz rzepakowiec

Na dolnej stronie liści można zaobserwować ubytki tkanki zeskrobanej przez młode stadia larwalne oraz wygryzione w blaszce małe otwory. W przypadku masowego pojawu obserwuje się gołożery powodowane przez starsze stadia larwalne, zjadane są całe liście (pozostają jedynie nerwy główne).

Mączlik warzywny

Opanowane części roślin są zahamowane w rozwoju, a w warunkach niedoboru wilgoci żółkną i zasychają. W przypadku licznej populacji można by zatem obawiać się słabszego przygotowania rzepaku do zimowania. Wektory wirusów.

Miniarka kapuścianka

W okolicy ogonków liściowych i na blaszkach liściowych można zaobserwować ubytek tkanki miękiszowej pomiędzy dolną i górną skórką liści (tzw. „miny”). Wygryzione korytarze mogą obejmować znaczną powierzchnię liścia, istotnie redukując poziom asymilacji.

Mszyca brzoskwiniowa

Mszyca kapuściana

Masowo opanowane części roślin (głównie liści) są zahamowane w rozwoju, a w warunkach niedoboru wilgoci żółkną i zasychają. Wektory wirusów mozaiki rzepy – objawy to głównie przebarwienia liści i zahamowany rozwój porażonych roślin.

Pchełka rzepakowa

Na liścieniach i liściach występują typowe objawy żerowania chrząszczy (sitowato wygryzione otwory i szkieletowanie liści). Larwy wykonują żer minujący w ogonkach liściowych, nerwach głównych oraz rdzeniu.

Pchełki ziemne

Na liścieniach i liściach, a także na kiełkach wschodzących roślin widoczne małe, okrągłe wyżerki o średnicy około 1 mm. Uszkodzona tkanka liścieni traci szybko wodę i roślina zasycha w ciągu 2–3 dni. Kiełki zostają zniszczone jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię.

Ślimaki

Siewki po wschodach zjadane są w całości lub ścinane przez ślimaki tuż nad powierzchnią gleby.

krzyżowiaczek

Na liściach widoczne liczne, drobne, zwykle nieregularne, przezroczyste okienka powstałe po zeskrobaniu przez gąsienice dolnej skórki i miękiszu. Górna skórka w miarę wzrostu liścia pęka i otwory obejmują większą część blaszki liściowej.

Integrowana ochrona roślin zakłada łączenie wszystkich dostępnych metod, a kluczowe  znaczenie mają działania niechemiczne, przede wszystkim właściwa agrotechnika i płodozmian (w tym minimum 4-letnia przerwa w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku) ograniczające szczególnie szkodniki żerujące na podziemnych częściach roślin. Stopniowo pojawiają się odmiany odporne lub tolerancyjne na agrofagi, a także dostosowane do danych rejonów uprawy. Zgodnie z założeniami KE oprócz większego nacisku na wykorzystywanie obecnych na plantacji organizmów pożytecznych przyszłością będą biopreparaty, choć aktualnie zarejestrowana jest tylko jedna zaprawa fungicydowo-insektycydowa. Metody niechemiczne pozwalają na istotne zmniejszenie poziomu chemizacji, ale nadal chcąc uzyskać zadowalające plony trzeba w sposób racjonalny stosować ochroną chemiczną. Decyzja o zastosowaniu chemicznego zwalczania szkodników musi wynikać z rzeczywistego zagrożenia danej plantacji, kiedy przekroczony zostaje próg ekonomicznej szkodliwości. Żeby go ustalić i precyzyjnie przeprowadzić zabieg zwalczania konieczny jest systematyczny monitoring plantacji. Ze względu na zmienne warunki pogodowe w okresie jesieni, przy doborze insektycydu należy uwzględnić optymalną temperaturę jego skutecznego działania i w miarę możliwość stosować substancje czynne przemiennie, aby zapobiec odporności szkodników i tym samym wzmocnić efektywność zwalczania. Najbardziej skuteczne i najmniej obciążające środowisko (zastępują kilka zabiegów nalistnych) są insektycydowe zaprawy nasienne. Zaprawy pośrednio ograniczają również inne szkodniki początkowych faz wzrostu rzepaku niż te, przeciwko którym są zarejestrowane.

Progi ekonomicznej szkodliwości jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Próg szkodliwości

Chowacz galasówek

2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Gnatarz rzepakowiec

1 larwa na 1 roślinie

Mszyce-wektory

pierwsze zauważone jesienią osobniki

Pchełka rzepakowa

3 chrząszcze na 1 mb rzędu

Pchełki ziemne

1 chrząszcz na 1 mb rzędu

Rolnice

6–8 gąsienic na 1m2

Śmietka kapuściana

1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tantniś krzyżowaczek

1 gąsienica na 1 roślinie

Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania jesiennych szkodników rzepaku ozimego (stan na czerwiec 2023 r.)

Szkodnik

Grupa chemiczna (IRAC)

Substancja czynna

Opt. temp. działania

BBCH –00 (przed siewem – zaprawianie)

Pchełka rzepakowa

Pchełki ziemne

Śmietka kapuściana

Gnatarz rzepakowiec

Antranilowe diamidy (28)

cyjanotraniliprol

nie dotyczy

Pchełka rzepakowa

Pchełki ziemne

Śmietka kapuściana

Butenolidy (4D)

flupyradifuron

Pchełka rzepakowa

Pchełki ziemne (ograniczanie)

Biologiczne (11A)

Bacillus amyloliquefaciens

BBCH 00 (w trakcie siewu)

Pchełka rzepakowa

Śmietka kapuściana

Pyretroidy (3A)

cypermetryna

nie dotyczy

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Pchełka rzepakowa

Pchełki ziemne

Pyretroidy (3A)

deltametryna

lambda-cyhalotryna

poniżej 20°C

Pyretroidy (3A) + neonikotynoidy (4A)

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

szeroki zakres

Tantniś krzyżowiaczek

Pyretroidy (3A) + neonikotynoidy (4A)

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

Mączliki

Pyretroidy (3A) + neonikotynoidy (4A)

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

Gnatarz rzepakowiec

Pyretroidy (3A)

deltametryna

lambda-cyhalotryna

poniżej 20°C

Mszyce-wektory

Pyretroidy (3A)

deltametryna

poniżej 20°C

Pyretroidy (3A) + neonikotynoidy (4A)

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

szeroki zakres

Śmietka kapuściana

Pyretroidy (3A)

deltametryna

poniżej 20°C

Pyretroidy (3A) + neonikotynoidy (4A)

acetamipryd + lambda-cyhalotryna

szeroki zakres

Ubytki w zasiewach rzepaku spowodowane masowym żerowaniem szkodników glebowych
Ubytki w zasiewach rzepaku spowodowane masowym żerowaniem szkodników glebowych
Objawy porażenia plantacji wirusami TuYV
Objawy porażenia plantacji wirusami TuYV

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych