22 maja 2024 roku w Minikowie odbyła się konferencja pt.  Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin. Konferencja podsumowująca wieloletni projekt, którego celem było wytworzenie nowego genotypu rzodkwi oleistej o korzystnych oddziaływaniach fitosanitarnych, nawozowych, chemiczno-fizycznych oraz retencyjnych, zorganizowana została wspólnie ze wszystkimi członkami Grupy Operacyjnej, w skład której wchodzą Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Bydgoszczy, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, plantatorzy biorący udział w projekcie oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Grupa Operacyjna, której Liderem jest Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS przez kilka lat zajmowała się uprawą nowej generacji rzodkwi oleistej, która przyczynia się do biologizacji rolnictwa, poprawia działanie nawozowe, jest strukturotwórcza, działająca retencyjnie oraz chemicznie na właściwości gleby, wykazując jednocześnie efekt fitosanitarny poprzez zmniejszenie populacji pasożytniczych nicieni oraz sprawcy kiły kapusty.

W trakcie konferencji omawiano wszystkie właściwości rzodkwi oleistej oraz jej możliwość wykorzystania w uprawie w siewie czystym oraz  międzyplonach. Tematami omawianymi szeroko przez naukowców z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Genetyki Roślin były „Wpływ uprawy międzyplonów na populację mątwika ziemniaczanego”, „Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin”, „Rzodkiew oleista jako czynnik ograniczający porażenie roślin rzepaku przez kiłę kapusty”, „Działanie ograniczające populację mątwika burakowego w następstwie międzyplonowej uprawy rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej”, „Nagromadzenie makroskładników w biomasie rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na różnych stanowiskach”, „Wpływ międzyplonu rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej,  na zdrowotność bulw ziemniaka” oraz „Wpływ uprawy międzyplonów na zwięzłość, zawartość materii organicznej i wody w glebie”. Szczegółowe wyniki badań opublikowane zostaną w publikacji, która ukaże się w formie drukowanej i elektronicznej jeszcze w tym roku.

O szczegółach całego projektu i jego poszczególnych etapach przeczytać można na stronie internetowej www.innowacyjnarzodkiew.pl

 

Źródło: www.kpodr.pl
Zdjęcia: www.kpodr.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne
i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistej
w integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.